Beleidsverklaring kwaliteit veiligheid gezondheid en milieu

 

Heijsehaven Vastgoed B.V. handelend onder de namen CONDOR Heavy Services B.V. en CONDOR Testgewichten B.V. streeft op de eerste plaats naar een gunstig bedrijfsresultaat.

Dit kan alleen worden gerealiseerd door het verkrijgen van voldoende opdrachten, waaraan tevreden opdrachtgevers en concurrerende prijzen ten grondslag liggen. Om onze opdrachtgevers tevreden te stellen, is het noodzakelijk dat onze producten en diensten minimaal de kwaliteit hebben die met de opdrachtgevers is overeengekomen.

Dit betekent dat onze producten en diensten moeten voldoen aan:

 • de eigen- en klanteisen voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu;
 • naleving van de toepassing zijnde wet & regelgeving;
 • specificaties, eisen en wensen van onze belanghebbenden die betrekking hebben op Arbo gevaren.

Voor een concurrerende prijs is het noodzakelijk de kosten goed te beheersen en efficiënt te werken. De vereiste kwaliteit kan alleen worden bereikt door te werken met:

 • ervaren en goed gemotiveerde en opgeleide medewerkers, die zich “wel” voelen en hun werkzaamheden onder kwalitatieve, veilige, gezonde en goede ergonomische omstandigheden kunnen verrichten;
 • voldoende, juiste en gekeurde (hulp)middelen afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden.

Dit zal er mede toe moeten leiden dat ongevallen met persoonlijk letsel of ziekte van eigen medewerkers en die van derden, alsmede materiële – en milieuschade wordt voorkomen en dat een ziekteverzuimpercentage wordt gerealiseerd dat onder het landelijk gemiddelde ligt. Om veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu te kunnen beheersen, heeft de directie deze geborgd in een gecertificeerd managementsysteem op basis van de normen ISO 9001 (2015) en ISO 45001 (2018). Deze borging zal er tevens toe moeten bijdragen, dat evaluaties kunnen worden uitgevoerd op basis waarvan acties en maatregelen kunnen worden vastgesteld om:

 • het managementsysteem en Arbo-prestaties continue te verbeteren;
 • te komen tot een steeds efficiëntere werkwijze en aanpak;
 • te komen tot een juiste kostenbeheersing;
 • de afwijkingen, die worden geconstateerd en de klachten naar aanleiding hiervan te
  verminderen;
 • het vertrouwen van onze opdrachtgevers in de kwaliteit van onze producten en diensten te
  continueren en indien noodzakelijk te verbeteren.

De directie zal de noodzakelijke voorzieningen treffen en voldoende financiële middelen vrijmaken en ter beschikking stellen, opdat dit beleid ten uitvoer kan worden gebracht en de hiervan afgeleide doelstellingen zullen worden gehaald. Deze beleidsverklaring wordt met eigen en tijdelijke medewerkers die onder de werkingssfeer van het Managementsysteem hun werk verrichten gecommuniceerd alsmede extern voor belanghebbenden gepubliceerd. Jaarlijks wordt deze verklaring op de inhoud beoordeeld en zo nodig geactualiseerd.

Heijsehaven Vastgoed B.V.

J. Moerkerken
(mede)eigenaar/aandeelhouder
01-06-2022

CONDOR Heavy Services B.V.
CONDOR Testgewichten B.V.
Edwin Gruis
Algemeen directeur
01-06-2022